Regulamin konkursu 4

Regulamin konkursu 4: Wygraj książkę "Konno po marzenia"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany na profilu Smart Rider Sklep Polska w serwisie Facebook https://www.facebook.com/SmartRiderSklepPolska i jest zwany dalej: „Konkursem”.

Biznes Inspiracje Ewa Rot-Buga

Al. Stanów Zjednoczonych 72/318

04-036 Warszawa

NIP: 663 167 46 04

(dalej Organizator).

 1. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie. Odnośnik do regulaminu dostępny jest na profilu Facebook Smart Rider w poście konkursowym na fanpage'u https://www.facebook.com/SmartRiderSklepPolska
 2. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze.
 3. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą obowiązywać od momentu umieszczenia odnośnika do regulaminu w zmienionej formie w poście konkursowym na profilu Facebook Smart Rider https://www.facebook.com/SmartRiderSklepPolska
 4. Informacje o Konkursie będą dostępne na profilu Smart Rider w serwisie Facebook https://www.facebook.com/SmartRiderSklepPolska

 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs trwa od 28.01.2022 roku do 19.02.2022 roku do godziny 23:59.
 2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  b) nie jest pracownikiem Organizatora
  c) nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora
  d) mieszka na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z §2
  b) zapoznanie się z treścią regulaminu oraz akceptacja zapisów Regulaminu poprzez umieszczenie pracy konkursowej w portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/SmartRiderSklepPolska
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na publikację wizerunku laureata w kanałach komunikacji online Organizatora, np. na stronie internetowej https://smartrider.com.pl/, na profilu Facebook oraz w materiałach promocyjnych. Uczestnik akceptuje, że za publikację zdjęć obejmujących wizerunek laureata nie należy się dodatkowe wynagrodzenie, a cofnięcie zgody na publikację i dalsze wykorzystanie wizerunku, również w celach komercyjnych, może nie odnieść skutku do materiałów już wykorzystanych.
 5. Zadanie konkursowe i udział w konkursie polega na opublikowaniu komentarza pod postem konkursowym z odpowiedzią na pytanie "Dlaczego to ja powinienem otrzymać w prezencie książkę "Konno po marzenia"?.
 6. Pracę Konkursową należy umieścić w komentarzu pod postem konkursowym: https://www.facebook.com/SmartRiderSklepPolska. Tylko odpowiedzi w tym miejscu będą brane pod uwagę.
 7. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które polubiły profil https://www.facebook.com/SmartRiderSklepPolska i wskazane jest, aby przed przystąpieniem do niego, dana osoba polubiła wymieniony fanpage. Jednak brak polubienia profilu nie wyklucza uczestnika z udziału w konkursie.
 8. Każdy uczestnik może przesłać do 1 pracę konkursową. Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażające godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne), jak również o charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym.
 9. Organizator ma prawo usuwać z Serwisu Prace Konkursowe, o których mowa w zdaniach poprzednich.
 10. Zabronione jest publikowanie prac, których nie jest się autorem oraz prac, których autor nie wyraził zgody na ich wykorzystanie i udział w konkursie. Takie prace konkursowe nie będą mogły być brane pod uwagę przy wyłanianiu laureatów, jeśli taka sytuacja zostanie odkryta.

 3. NAGRODY

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Smart Rider.
 2. Nagrodzonych zostanie 3 Uczestników Konkursu, których praca zostanie uznana za najbardziej oryginalną. Nagrody to
  - nagroda 1: Książka "Konno po marzenia" + zniżka -20% na 3 szkolenia Smart Rider https://konnopomarzenia.pl/ --> zobacz: Pakiet wyjątkowy
  - nagroda 2: Voucher na 2-godzinną wycieczkę konną w Ośrodku Rozwoju Kreatywnego i Turystyki Konnej "Ignacówka" w Górach Świętokrzyskich https://ignacowka.com/ ważny do 31.12.2022.
  - nagroda 3: Daszek na kask o wartości 129 zł https://smartrider.com.pl/pl/p/Daszek-na-kask-/112 

Komisja konkursowa może przyznać również nagrody dodatkowe.

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 2. Laureaci zostaną wyłonieni do 3 dni roboczych od daty zakończenia konkursu. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej w komentarzu pod postem konkursowym, a także za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook.
 3. Za przekazanie nagrody Zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie w ciągu 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia konkursu następujących danych w wiadomości prywatnej na profilu Smart Rider Sklep Polska w serwisie Facebook: imienia, nazwiska, adresu poczty e-mail, a także numeru telefonu. Nagroda zostanie wysłana mailem do 3 dni od daty przesłania w/w informacji potrzebnych do przekazania nagrody.
 4. Brak odpowiedzi laureata w ciągu 3 dni roboczych, odmowa rozmowy lub podania w/w informacji potrzebnych do przekazania nagrody równoznaczne jest z rezygnacją z prawa do nagrody.
 5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Organizator.
 6. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) wydanie nagród, o których mowa w ust.1 powyżej, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Nagród Laureatowi obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. W tym celu do wartości Nagród zostanie dodana premia pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Laureat oświadcza, że wyraża zgodę, aby kwota premii pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie.

 4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej – niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) w związku z Konkursem, na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz dostarczenia Nagrody.
 4. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest DANE FIRMY.
 5. Każda osoba, która bierze udział w Konkursie, powinna uaktualnić swoje dane osobowe w momencie przekazania danych, a w szczególności dane adresowe, które będą wykorzystane na potrzeby dostarczenia i wydania Nagrody Laureatom Konkursu.
 6. Udostępnienie swoich danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
 7. Każda osoba biorąca udział w Konkursie i pozostawiająca swoje dane ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych.
 8. Uczestnik zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe wyraża zgodę na publikację jego Pracy we wszystkich mediach i kanałach komunikacji Organizatora (np. https://smartrider.com.pl/), w tym w mediach społecznościowych (np. profil na Facebooku – https://www.facebook.com/SmartRiderSklepPolska)
 9. Administratorem danych osobowych Laureata przekazanych za pośrednictwem komunikatora Facebook Messenger jest Organizator. Celem zbierania danych jest umożliwienie kontaktu w celu przekazania nagrody konkursowej. Laureatowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienie sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu wymienionego powyżej. Dane nie będę udostępnianie podmiotom trzecim, ani przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej. Dane Laureata nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu). Dane będą przechowywane przez okres, w jakim będzie istniała możliwość wysyłki nagrody.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

6. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że w wysłanym przez mnie zgłoszeniu w ramach Konkursu:

 1. Powstała w związku z wykonaniem zadania konkursowego Praca Konkursowa nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone,
 2. Ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych w pkt. 1 powyżej i zobowiązuję się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. Niniejszym w związku z przyznaniem mi Nagrody przenoszę bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do utworu na następujących polach eksploatacji:
  a) utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką;
  b) wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, a także do powielania w inny sposób;
  c) wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
  d) wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji
  e) Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń;
  f) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
  g) wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.

 7. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności i konsekwencji wynikających z przeprowadzenia konkursu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl